19 days old

tovn analytik

Bratislava, Bratislavský kraj 811 06
  • Job Code
    259736BR-SK

Introduction
-


Popis pracovnho miesta
Sta sa sasou najvieho tovnho centra IBM.

IBM tovncke centrum je neoddelitenou sasou spolonosti IBM a zaha vetky krajiny a obchodn oddelenia. Sme povaovan za kovho hra pre spech naej spolonosti a strategickho finannho poradcu pre business.


Npl prce:

- Dohliadanie na sprvne vedenie tovnctva
- Rieenie komplikovanejch tovnch prpadov
- Navrhovanie zjednoduen
- Spoluprca na tovnej uzvierke
- Prprava podkladov pre audit
- Analza finannch dt
- Monitorovanie toku dt
- Implementcia zmien s dopadom na tovnctvo
- Spoluprca s ostatnmi oddeleniami
- as na internch projektoch
- Dohliadanie na sprvnos reporting a jeho compliance s regulatrnymi poiadavkami


Poiadavky:

- Vzdelanie ekonomickho smeru
- Teoretick vedomosti z tovnej oblasti s podmienkou
- Praktick sksenosti z tovnej oblasti s vhodou
- Anglitina na plynulej rovni
- Analytick myslenie
- Schopnos vidie veci v svislostiach
- Tmov spoluprca


Ak benefity ponkame:

FINANCIE
Platov ohodnotie od EUR 1.100 brutto / mesane, v zvislosti od relevantnej praxe, rovne jazyka a alch zrunost poda poiadaviek na dan pozciu

Atraktvne ohodnotenie
pecilne IBM zavy
Diners club skromn kreditn karta
Gastro lstky
Prspevok na dchodkov poistenie
Bonus za odporuenie novho zamestnanca

OSOBN BENEFITY
Flexibiln pracovn as
Monos prce z domu (home office)
Atraktvny well-being program
Tri dni dovolenky navye
Atraktvna poloha v meste Tower 115
Parkovacie miesta pre aut a bicykle

ZDRAVOTN
Skromn zdravotn zariadenie
ivotn poistenie
Tri dni vona na zotavenie bez lekrskeho potrvdenia (self-recovery)
100% finann kompenzcia poas obdobia prceneschopnosti

TVOJ ROZVOJ
Ponuka kvalitnho vzdelvania (extern/intern kurzy a kolenia)
Moznos dlhodobej spoluprce a profesionlneho rastu

Vyadovan technick a odborn znalosti
-


Preferovan technick a odborn znalosti
-


About Business Unit
-


Your Life @ IBM
-


About IBM
-


Prehlsenie lokcie
For additional information about location requirements, please discuss with the recruiter following submission of your application.


Prehlsenie o rovnosti prleitost
Spolonos IBM sa sna vytvra diverzifikovan prostredie a je hrd, e sa me radi medzi zamestnvateov, ktor podporuj rovnos prleitost. Vetci kvalifikovan uchdzai bud posudzovan bez ohadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexulnu identitu alebo orientciu, nrodnostn pvod, genetick vlohy, zdravotn postihnutie a vek. Spolonos IBM sa tie zaviazala dodriava vetky postupy spravodlivho zamestnvania z hadiska obianskej prslunosti a prisahovalectva.

Categories

Industry

  • Computers Software and Hardware
Posted: 2019-11-22 Expires: 2019-12-22

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

tovn analytik

IBM
Bratislava, Bratislavský kraj 811 06

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast